Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).
 2. Organizator Konkursu i Zleceniodawca Konkursu są współadministratorami danych osobowych Uczestników z zastrzeżeniem, że w przypadku Laureatów Konkursu w celach związanych z realizacją zobowiązań podatkowych oraz w związku z udzieleniem licencji niewyłącznej w zakresie korzystania z autorskich praw majątkowych wyłącznym administratorem tych danych jest Organizator Konkursu.
 3. Dane osobowe, które będą przetwarzane obejmują zakres:
  1. adresu e-mail;
  2. imię i nazwisko Uczestnika,
  3. numer telefonu Uczestnika,
  4. adres zamieszkania/korespondencyjny Uczestnika,
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane dla celów:
  1. związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w zakresie umożliwienia udziału w Konkursie, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, przyznania nagród i poinformowania o zwycięstwie (podstawa przetwarzania: zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”),
  2. rozpatrywania reklamacji (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora danych polega na możliwości rozpatrzenia nadesłanej reklamacji).
  3. wynikających z udzielenia licencji niewyłącznej dot. praw autorskich do rozwiązania zadania konkursowego (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora danych polega na możliwości korzystania z udzielonej licencji).
  4. rachunkowych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu mogą mieć upoważnieni pracownicy każdego ze współadministratorów oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie tych danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla współadministratorów, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne lub zewnętrzne archiwa papierowe i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane Uczestników mogą być udostępniane operatorom pocztowym na potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonych reklamacji lub wydawaniem nagród.
 1. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i rozpatrywania ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. W przypadku danych osobowych Laureatów przetwarzanych w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, dane te będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący przechowywania dokumentacji księgowej. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celach dowodowych na wypadek ewentualnych roszczeń Uczestników lub osób trzecich takie dane mogą zostać zachowane do czasu przedawnienia tych roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.
 1. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
 1. Zleceniodawca Konkursu i Organizator w drodze porozumienia ustalili zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez punkt kontaktowy dla Uczestników. W ramach Konkursu rolę punktu kontaktowego dla Uczestników, których dotyczą dane osobowe pełni Organizator. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Konkursu oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem pisząc listownie na adres: Haliny Poświatowskiej 60-461 Poznań, lub kontaktując się z wykorzystaniem e-mail pod adres:biuro@eventrak.pl. Zleceniodawca Konkursu wyznaczył inspektora ochrony danych (kontakt: iod@lbsnacks.pl).
 1. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.
 1. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Polityka plików Cookie

Właścicielem niniejszej strony internetowej pod adresem: chakalaka.pl jest EVENTRAK sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Haliny Poświatowskiej 18 – organizator konkursu pod nazwą „CHAKALAKA” (dalej: „Organizator”).

Niniejsza strona internetowa ma na celu przekazanie jej użytkownikom („Użytkownik”) informacji na temat wskazanego powyżej konkursu.

Pliki cookie to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania niniejszej strony. Pliki cookie pomagają analizować odwiedzających strony internetowe i powiadamiają ich administratorów, gdy są one odwiedzane. Pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym automatyczne rozpoznanie użytkownika. Aplikacja strony internetowej może dzięki nim dostosować swoje reakcje do potrzeb i preferencji użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje

Menu